പൊൻമുടിയിലെ ജലനിരപ്പ്‌ നിലനിർത്താൻ വെള്ളം നൽകി ആനയിറങ്കൽ ഡാം

This browser does not support the video element.

കെ എസ്‌ ഇ ബി യുടെ പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ്‌ താഴ്‌ന്നു വൈദ്യുതോൽപ്പാദനം മുടങ്ങാതിരിക്കുവാൻ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്‌ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്നും പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്‌ ഇരു ഡാമുകളും ആനയിറങ്കൽ തുറന്നിരിക്കുന്നതുമൂലം പന്നിയാർ പുഴയിൽ ഒഴുക്ക്‌ വർദ്ധിച്ചത്‌ നാട്ടുകാർക്കും ഗുണമ

X

സർക്കിൾ ഇടുക്കി
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ, പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App