പി പി സുനീർ മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു

This browser does not support the video element.

പി പി സുനീർ മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ തിരുനെല്ലി ,പനമരം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

X

സർക്കിൾ വയനാട്
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൽപ്പറ്റ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

വയനാട് ജില്ലയിലെ 4000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App