തട്ടിപ്പുകാരൻ റിജുവിനെതിരെ കൂടുതൽ പേർ രംഗത്ത്, വിസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ മുക്കി

This browser does not support the video element.

തട്ടിപ്പുകാരൻ റിജുവിനെതിരെ കൂടുതൽ പേർ രംഗത്ത്, വിസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ മുക്കി, കോതമംഗലം പോലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത റിജുവിനെതിരെ പരാതിയുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്ത്

X

സർക്കിൾ എറണാകുളം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊച്ചി, ആലുവ, കോതമംഗലം, മുവാറ്റുപുഴ... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App