ദേശീയപാതയോരത്ത് നോക്ക് കൂത്തിയായി ; പ്രവർത്തിക്കാത്ത എമർജൻസി ഹോട്ട്ലൈൻ

This browser does not support the video element.

ദേശീയപാതയിൽ അപകടങ്ങൾ ഏറിയ ഭാഗത്ത് എങ്കിലും ഇതിന്റെ സേവനം അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കണം

X

സർക്കിൾ തൃശ്ശൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ 7000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App