എൻ.എസ്.എസിന്റെ മന്ദിരത്തിനു നേരെ സമൂഹദ്രോഹികളുടെ അതിക്രമം

This browser does not support the video element.

കരിവെള്ളൂർ പെരളത്ത് തുടക്കമിട്ട എൻ.എസ്.എസിന്റെ മന്ദിരത്തിനു നേരെ സമൂഹദ്രോഹികളുടെ അതിക്രമം. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App