മെയ് 1 സാര്‍വ്വ ദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം

This browser does not support the video element.

മെയ് 1 സാര്‍വ്വ ദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം . മെയ്ദിനം ആഘോഷമാക്കി പയ്യന്നൂരിൽ  ഉജ്ജ്വല റാലി.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App