സി.വി രാമന്‍പിള്ളയുടെ വെങ്കലശില്‍പം പയ്യന്നൂര്‍ കാനായിയില്‍ നിന്ന്

This browser does not support the video element.

മലയാള സാഹിത്യത്തിനു ചരിത്രാഖ്യായികള്‍ സമ്മാനിച്ച സി.വി രാമന്‍ പിള്ളയുടെ വെങ്കല ശില്‍പം ഒരുങ്ങുന്നു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കഥാകൃത്ത് വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായരുടെ ജന്മനാടിനു സമീപമുള്ള പയ്യന്നൂര്‍ കാനായിയില്‍ നിന്നാണ് ശില്‍പം ഒരുങ്ങുന്നത്.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App