സ്നേഹ സാന്ത്വന സന്ദേശവുമായി ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തി

This browser does not support the video element.

സ്നേഹ സാന്ത്വന സന്ദേശവുമായി ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തി. മൈ റിയൽ ചങ്ക്സ് ഫെയ്സ് ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പാലക്കയം തട്ടിലേക്ക് ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തിയത്.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App