ചെറുപുഴയില്‍ മലഞ്ചരക്ക് കടയില്‍ മോഷണം

This browser does not support the video element.

ചെറുപുഴ ടൗണിലെ മലഞ്ചരക്ക് കടയില്‍ മോഷണം. കാണ്ടാവനം സണ്ണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മലഞ്ചരക്ക് കടയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App