മലയാള സർവ്വകലാശാല എം എ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

This browser does not support the video element.

മലയാള സർവ്വകലാശാല എം. എ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അവസാന തിയ്യതി മെയ്‌ 15.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.malyalamuniversity. edu. in സന്ദർശിക്കുക.

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App