ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ്‌ ഫനൂസിന് കാംപസ്ഫ്രണ്ട് ഉപഹാരം നൽകി

ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് കരസ്ഥമാക്കിയ മുഹമ്മദ് ഫനൂസിന് കാംപസ്ഫ്രണ്ട് താനൂർ ഏരിയ കമ്മറ്റിയുടെ ഉപഹാരം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശുഹൈബ് ഒഴൂർ നൽകുന്നു .

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App