പാനൂസ് വെളിച്ചത്തിൽ ആറാടി പൊന്നാനിയുടെ റമദാൻ രാവുകൾ

This browser does not support the video element.

റമദാനിൽ പഴയകാല ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി പാനൂസ് വിളക്കുകൾ അന്യമാകുന്ന പാനൂസ് അപൂർവം ചിലർ ഇപ്പോഴും നിർമിക്കുന്നു റമദാനിലെ പൊന്നാനി കാഴചകളിലൊന്നാണ് പാനൂസ് വിളക്കുകൾ

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App