മുത്താഴ വെടി മുഴങ്ങുന്ന പൊന്നാനിയിലെ റമദാൻ ദിനങ്ങൾ

This browser does not support the video element.

അത്താഴ സമയം വരെ നീളുന്ന കുട്ടികളുടെ വിനോദാണ് മുന്നാഴ വെടി ഒരു കാലത്ത് പൊന്നാനിയിലെ റമദാൻ അടയാളമായിരുന്നു മുത്താഴ വെടി മുള ഉപയോഗിച്ചാണ് മുത്താഴ വെടിക്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത്

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App