മുന്നറിയിപ്പ് സമയത്തിനു മുൻപ് വൈദുതി വിച്ഛേദിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചു

This browser does not support the video element.

വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചത് കുടിശ്ശിക അടക്കാത്തതിന് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞതായി നാട്ടുകാർ - മുന്നറിയിപ്പ് സമയത്തിനു മുൻപ് കണക്ഷൻ വേച്ഛേദിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ മൂലമെന്ന് ആരോപണം

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App