മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ചു; ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം

This browser does not support the video element.

എറണാകുളം എം.ജി റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലർ കത്തി നശിച്ചു. മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള വാഹനമാണ് കത്തിയത്. ഫയർ ഫോഴ്സ് തീയണക്കുന്നു.

X

സർക്കിൾ എറണാകുളം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊച്ചി, ആലുവ, കോതമംഗലം, മുവാറ്റുപുഴ... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App