പാലപ്പിള്ളി കാരികുളത്ത് പുലിയിറങ്ങി പശുവിനെ കൊന്നു

പാലപ്പിള്ളി കാരികുളത്ത് പുലിയിറങ്ങി പശുവിനെ കൊന്നു. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന പത്തുമുറി പാഡിക്ക് സമീപമാണ് പുലിയിറങ്ങിയത്. നൊട്ടപ്പിള്ളി ശിവന്റെ പശുവിനെ പുലി കൊന്നത്. ഇവർ താമസിക്കുന്ന പാഡിയുടെ പുറകിലുള്ള റബ്ബർതോട്ടത്തിലാണ് പശുവിനെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടത്. പശുവിന്റെ കഴുത്തും വയറും പുലി കടിച്ചെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് പുലിയിറങ്ങി പശുക്കളെ കൊന്നതിനെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് പുലിയെ പിടികൂടാനുള്ള കൂട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിൽ പുലിയിറങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത്.

X

സർക്കിൾ തൃശ്ശൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ 7000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App