രാഗാംഗ രാമായണത്തിന്റെ സീഡി പ്രകാശനം ചെയ്തു

This browser does not support the video element.

66 രാഗങ്ങളിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ സംഗീതാവിഷ്കാരമാണ് രാ ഗാംഗ രാമായണം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ, വി കെ ശ്രീരാമൻ, പൂമുള്ളി ആറാം തമ്പുരാന്റെ, മകൻ പി എം നാരായണൻ തിരൂർ സംഗമം ഹാളിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App