ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡ് സുരക്ഷയിൽ ബോധവൽക്കരണം

This browser does not support the video element.

കുളത്തൂപ്പുഴ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടോ-ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡു സുരക്ഷയിൽ ബോധവൽക്കരണം‌ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുളത്തൂപ്പുഴ യു.പി. സ്കൂളിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാംജി.കെ.കരൺ ഉദ്ഘാടനം‌ ചെയ്തു. റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഡ്രൈവർമാർ കൈക്കൊള്ളേണ്ട മുൻകരുതലുകളും രക്ഷാമാർഗങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൽ വിശദീകരിച്ചു. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി.ബിനുകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി. എസ്.ഐ.സജി ആശംസയർപ്പിച്ചു. നിർവധി ഓട്ടോ-ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

X

സർക്കിൾ കൊല്ലം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App