പ്രവേശനത്തിന് കർശന പരിശോധന

This browser does not support the video element.

കൗണ്ടിംങ്ങ് സ്‌റ്റേഷനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കർശന പരിശോധനക്ക് ശേഷം കൗണ്ടിംങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App