അഡ്വ: എ.എം.ആരീഫിന് സ്വീകരണം നൽകി

This browser does not support the video element.

അഡ്വ: എ.എം.ആരീഫിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി.അരൂർ മണ്ഢലത്തിലൊരുക്കിയ സ്വീകരണ പരിപാടി വർണ്ണാഭമായിരുന്നു.തുറവൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കെടുത്തത്

X

സർക്കിൾ ആലപ്പുഴ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, മാവേലിക്കര, കുട്ടനാട്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App