ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസ് ഇനി പയ്യന്നൂരിലും

This browser does not support the video element.

കേരള സർക്കാർ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച പയ്യന്നൂർ താലുക്കിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം. എൽ. എയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തകാര്യ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ പെരുമ്പയിൽ വച്ച് നാടിന് സമർമിപ്പിക്കും.

X

സർക്കിൾ കണ്ണൂർ
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App