രക്തദാന ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഫ്ലാഷ് മോബ്

This browser does not support the video element.

ലോക രക്തദാന ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന് ഫ്ലാഷ് മോബ്

X

സർക്കിൾ കോട്ടയം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കോട്ടയം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, വൈക്കം, പാലാ... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 4000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App