വ്യാപരികളും തൊഴിലാളികളും നഗരസഭ ഓഫീസിനു മുൻപിൽ നടത്തി

This browser does not support the video element.

പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചത് പുനപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്വപെട്ട് വ്യാപരികളും തൊഴിലാളികളും നഗരസഭ ഓഫീസിനു മുൻപിൽ നടത്തി. പ്രതിഷേധ യോഗം സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

X

സർക്കിൾ പത്തനംതിട്ട
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

പത്തനംതിട്ട, അടൂർ, റാന്നി, കോന്നി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 1000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App