വാളകം വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് കൊട്ടാരക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു

This browser does not support the video element.

വാളകം വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് കൊട്ടാരക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു

X

സർക്കിൾ കൊല്ലം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App