"ഞങ്ങൾക്കെന്ത് പിതൃദിനം" ' പെരുമ്പാവൂരിലെ അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നു

This browser does not support the video element.

ഇതര സംസ്ഥാന ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അച്ഛനാരെന്നറിയാത്ത നിരവധി കുട്ടികൾ പെരുമ്പാവൂരിലെ ശിശുഭവനങ്ങളിൽ

X

സർക്കിൾ എറണാകുളം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

കൊച്ചി, ആലുവ, കോതമംഗലം, മുവാറ്റുപുഴ... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App