ആയുർവേദ മെഡിൽക്കൽ ക്യാമ്പ് ശനിയാഴ്ച

മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോ‌ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെയും നഗരസഭയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിൽക്കൽ ക്യാമ്പ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ നടക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എസ് ബിജു അറിയിച്ചു.

X

സർക്കിൾ പത്തനംതിട്ട
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

പത്തനംതിട്ട, അടൂർ, റാന്നി, കോന്നി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 1000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App