ഇന്നലെ പൊന്നാനിയിൽ ഉണ്ടായ മീൻചാ കരയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ

This browser does not support the video element.

പൊന്നാനിയിൽ മീൻ ചാകര ഇന്നലെയാണ് സംഭവം മത്തിയാണ് കടുതലായി ലഭിച്ചത്.

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App