ആശുപത്രി മാലിന്യം തോട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഹീനമായ കാഴ്ച്ച

This browser does not support the video element.

മലപ്പുറം കിഴക്കേത്തലയിലെ എം. ബി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾ സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്ന കാഴ്ചകൾ. ആശുപത്രി മാലിന്യം ആണ് തോട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴയെ തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളിയത്. ആശുപത്രി അധികൃതർ കൂലിക്ക് ആളെ വെച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളി തോട് വൃത്തിഹീനമാക്കിയിരിക്കയാണ്

X

സർക്കിൾ മലപ്പുറം
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പ്

മലപ്പുറം, തിരൂർ, കൊണ്ടോട്ടി, പൊന്നാനി... അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും 👉

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2000 പേരോളം സർക്കിളിൽ! താങ്കളും ചേരൂ 👉

Install
App