ഉത്തമൻ_കെ_ബി

നാട്ടിൽ കെ.ബി.ഉത്തമൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പൊതുരംഗത്ത് 30 വർഷത്തെ പരിചയം 1973 മാർച്ച് 21ന് ജനനം

X
ऐप इंस्टॉल करें